The Science Yoga Yoga & Health Yoga Science

Hjelper yoga mot kreft?

Av Tiril Elstad, grunnlegger av Yoga Science

Selv om flere overlever sin kreftsykdom i dag får mange betydelige plager i forbindelse med – og som følger av behandlingen. Hva sier egentlig forskningen om yoga og kreft?

Hva er kreft?
Kreft er en paraplyterm for sykdommer som kjennetegnes ved ”ukontrollert celledeling av unormale celler som har evne til å invadere vev og organer omkring” (Kreftregisteret).

På toppen av statistikkene ligger prostatakreft for menn og brystkreft hos kvinner.

Alternative løsninger
Som kreftpasient møter man hele tiden på folk som kommer med velmenende råd. De blir etterhvert slitsomme. Man er jo som oftest i et behandlingsopplegg og stoler på legen sin. Han eller hun har utdanning fra tradisjonell medisin som er basert på mange års erfaring og forskning. Man har lært at alternativ behandling ikke virker. Det er ”svada”.

Som oftest er det også rett. De aller fleste velmenende råd bunner ikke i ordentlig forskning. Det er spesielt sant i en tid hvor du og jeg blir bombandert med helse- og livsstilsråd fra enhver blogger. Innholdet er ofte basert på personlige erfaringer og har ikke rot i forskning.

Yoga pleier å falle innunder denne ”alternative”-kategorien. Mange påstår at yoga kan hjelpe for kreft, men man vet bedre enn å stole på dette og avslår påstanden uten videre fordi den mangler bevis.

Jeg bestemte meg for å se nærmere på hva som finnes av randomiserte kontrollerte studier på feltet. Kan yoga påvirke deg som kreftpasient?

Hjelp med assosierte plager
Stadig flere får diagnostisert kreft (FHI 2015). Møtet med helsevesenet og den nye diagnosen kan være stressende, vondt og skape mye usikkerhet. Behandlingen er også en stor påkjenning for mange. Det viser seg at yoga kan ha et stort potensiale i denne prosessen.

1. Kvalme

Et av de hyppigste symptomene ved kjemoterapi er kvalme. Det oppleves av mellom 66-90% av pasientene (Rhodes 2001). I 2007 gjorde Raghavendra et al en studie hvor de fant at yoga reduserte kvalme hos brystkreftpasienter som gjennomgikk kjemoterapi.

2. Tretthet

Tretthet er en annen vanlig plage i forbindelse med kreftbehandlingen. Det er mange forskere som har undersøkt dette temaet. Alle konkluderer med at yoga kan redusere tretthet blant pasientene (Wang 2014; Taso 2014; Mustian 2013; Sprod et al 2015).

3. Psykiske plager

Depresjon og angst blant andre psykiske plager forekommer hos 1-50% av alle kreftpasienter avhengig av type, stadium og forløp av sykdommen (Fredheim 2001). I 2013 fant Würtzen at mindfulness kan bidra til å redusere angst og depresjon hos brystkreftpasienter.

4. Muskel- og skjelettvondter

50% av overlevende brystkreftpasienter som har fått hormonterapi (aromatasa inhibitor therapy) rapporterer muskel- og skjelettplager (Peppone 2015). Yoga har blitt undersøkt som en mulig behandling for dette, og forskning tyder på at Hata Yoga, meditasjon og avslapningsøvelser kan bidra til å redusere smerter fra skjelett og muskler (Peppone 2015).

Kan yoga redusere kreftdødelighet?
Instituttet for Kreftforskning i England har konkludert at det ikke finnes beviser per dags dato som støtter at yoga kan forebygge eller kurere kreft.

Når det er sagt, så skriver Kreftforeningen at over en av tre krefttilfeller har sammenheng med vår livsstil. Derfor kan man ”ta valg som reduserer risikoen for å utvikle kreft som å unngå tobakksbruk, være forsiktig med alkohol og sol, mosjonere og ha et sunt kosthold” (Kreftforeningen).

Selv om forskningen kommer til kort for å støtte opp om dette innenfor yogalitteraturen, er det ikke helt fjernt at yoga kan ha et potensiale her.

Statistikk viser for eksempel at fedme kan øke risikoen for noen typer kreft, herunder bryst-, tykktarm-, øsofagus-, nyre-, og pankreascancer (ACS). Siden yoga er bevist å redusere midjeomkrets og fettprosent hos overvektige (Elstad 2016), finnes det muligens en indirekte sammenheng som bør undersøkes her.

Dersom yoga reduserer risikofaktorer assosiert med kreft kan det ha en indirekte rolle som forebyggende ”medisin”. Disse sammenhengene er dog ikke bevist gjennom kliniske studier, og det er også viktig å huske på at flertallet som rammes ikke har sammenheng med livsstil.

Motivasjon til å prøve selv
Per dags dato finnes det ikke forskningsbeviser for at yoga kan kurere og forebygge kreft (Cancer Research UK). Det betyr ikke at yoga kan hjelpe.

Forskning viser blant annet at yoga kan redusere plager assosiert med kreft- og dens behandling som kvalme, tretthet, psykiske plager og smerter.

Forskningen er begrenset fordi man ser på visse typer krefttyper, hos en spesifisert gruppe pasienter, med én bestemt type yogastil. Det betyr ikke at forskningen er lite verdt, tvert i mot – den gir mange motivasjon og håp.

Kildeliste
ACS Guidelines for Nutrition and Physical Activity http://www.cancer.org/healthy/eathealthygetactive/acsguidelinesonnutritionphysicalactivityforcancerprevention/acs-guidelines-on-nutrition-and-physical-activity-for-cancer-prevention-guidelines
Cancer Research UK http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/treatment/complementary-alternative/therapies/yoga
Cramer et al 2015 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.29330/abstract;jsessionid=67A592C6FC03B5FB32568441F7B2BA39.f02t03
Elstad 2016 ”Styr vekten med yoga?” http://www.hiyogaforme.no/2016/12/21/styr-vekten-med-yoga/
FHI 2015 https://www.fhi.no/fp/folkesykdommer/kreft/fakta-om-kreft—forekomst-og-dodel/
Fredheim et al 2001 http://tidsskriftet.no/2001/08/diagnostikk/kan-psykologisk-behandling-hjelpe-kreftpasienter
Hughes et al 2016 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4772898/
Kreftforeningen https://kreftforeningen.no/om-kreft/hva-er-kreft/
Kreftregisteret https://www.kreftregisteret.no/Generelt/Fakta-om-kreft/
Mustian 2013 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3757292/
Olafsrud et al 2013 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0061910
Peppone et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4467273/
Raghavendra et al 2007 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2354.2006.00739.x/abstract
Rhodes et al 2001 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11577489
Sprod et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4297736/
Taso et al 2013 The Effect of Yoga Exercise on Improving Depression, Anxiety, and Fatigue in Women With Breast Cancer: A Randomized Controlled Trial https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25111109
Wurtzen et al 2013 https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0959-8049(12)00892-1
Wang et al 2015 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25355261

You Might Also Like